Retro Puter

Medlem
Registrerad
2019-02-01
Senast aktiv
igår 18:36
Inlägg
50

sᴛᴀᴛɪᴏɴäʀ= ᴄᴘᴜ: ɪ486ᴅx2/66 - ᴍɪɴɴᴇ: 16 ᴍʙ ғᴘᴍ - ɢᴘᴜ: ᴄɪʀʀᴜs ʟᴏɢɪᴄ ᴄʟ5428 ᴠʟʙ 1 ᴍʙ - ɴäᴛᴠᴇʀᴋ: 3ᴄᴏᴍ ᴇᴛʜᴇʀʟɪɴᴋ ɪɪɪ - ʟᴀɢʀɪɴɢ: 3,5" + 5,25" ғʟᴏᴘᴘʏ, 2 ɢʙ ᴄᴏᴍᴘᴀᴄᴛғʟᴀsʜ - ʟᴊᴜᴅ: ᴘᴄ sᴘᴇᴀᴋᴇʀ - ᴏs: ᴡɪɴᴅᴏᴡs 95 ᴏsʀ 2.5

ʙäʀʙᴀʀ= ᴄᴘᴜ: ᴍᴏᴛᴏʀᴏʟᴀ 750ᴄx/800 - ᴍɪɴɴᴇ: 384 ᴍʙ - ɴäᴛᴠᴇʀᴋ: 10/100 - ʟᴀɢʀɪɴɢ: 24x ᴄᴅ-ʀᴏᴍ, 30 ɢʙ ʜᴅᴅ - ʟᴊᴜᴅ: ᴊᴀᴘᴘ - ᴏs: ᴍᴀᴄ ᴏs 9.2.2

Logg